Veikos principai

Asociacijos uždaviniai:

Rengti ir leisti informacinius ir metodinius leidinius;
Rūpintis Lietuvos dienos centrų darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu;
Organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
Nustatyti dienos centrų kūrimo ir veiklos sričių standartus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

Asociacijos funkcijos:

Asociacijos veiklos strateginio plano rengimas;
Lietuvos dienos centrų bendradarbiavimas, keliant darbuotojų ir savanorių profesinę kvalifikaciją bei metodinės paramos asociacijos nariams teikimas gerinant paslaugų kokybę, informacijos pasikeitimas;
Asociacijos narių teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei teismuose;
Finansinės paramos paieškos ir lėšų telkimas bendroms programoms įgyvendinti;
Informacinės sistemos kūrimas, siekiant paruošti ir įgyvendinti darbuotojų ir savanorių apmokymų programas;

Bendradarbiavimas su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis, siekiant asociacijos tikslų;
Informacinių paslaugų tinklo kūrimas internete;
Atstovavimas Europos ir pasaulio susivienijimuose, kurių tikslai atitinka Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos tikslus.