Trumpai apie Asociaciją

Pagrindinis mūsų tikslas - Vaikų gerovės siekimas

Kasdieną visuomenė sužino apie žiaurų elges su vaikais. Yra skaudžiausia, kad vaikai dažniausiai yra skriaudžiami jiems artimiausioje aplinkoje ? ?eimoje. Tose ?eimose nesaikingai vartojamas alkoholis, narkotikai, vaikai patiria jose smurtą, ko pasėkoje, i?tisas dienas būna nevalgę, blogai lanko arba i? viso nelanko mokyklos. Gyvendami nepalankiomis sąlygomis jie tampa nusikaltėlių aukomis ir lengvai gali patys tapti nusikaltėliais. Kiekvienais metais tėvų globos netenka apie 3000 vaikų. Socialiai ir pedagogi?kai apleistų vaikų kiekis skaiĨiuojamas de?imtimis tūkstanĨių. Padėti ?iems vaikams i?gyventi bei apginti jų teises saugią ir ramią aplinką, mokslą bei ?eimą, turėtų būti pirmaeilis valstybės ir visuomenės reikalas. Valstybinė globa vaikams, patalpinant juos instituciją, gali būti teikiama tik kra?tutiniu atveju, kai vaikui savo namuose gyventi nebesaugu.

Vaikų gerovės siekimas per Lietuvos Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų spektrą, vadovaujantis krik?Ĩioni?komis vertybėmis, rengti ir gyvendinti socialines, pedagogines, psichologines bei reabilitacijos programas, skirtas vaikams bei jų ?eimoms.

Bendruomenės bendradarbiaudamos su savivaldybėmis kuria Vaikų dienos centrus. Juose vaikai maitinami, ruo?ia pamokas, turiningai leidžia laisvalaik. Dienos centrai teikia dieninę vaikų priežiūrą ir papildomą paslaugų spektrą sukurtą taip, kad būtų patenkinti esminiai vaiko asmenybės poreikiai, kurių nesugeba suteikti vaiko ?eima ir sykiu, kad ?eima būtų paremta, pagerinant tėvystės ir motinystės gūdžius jų paĨių namuose ir dienos centre. Prevencinės programos dienos centruose vykdomos, siekiant rizikos grupės vaikų integracijos mokyklą, aplinką, visuomenę, apsaugant vaikus nuo i?naudojimo ir prievartos bei i?vengiant vaiko ėmimo globą. Vykdant socialin darbą su tėvais, bendradarbiaujant su jais užkertamas kelias krizėms ?eimose. Dienos centrai pasiteisino ir ekonominiu požiūriu: vaikų i?laikymas dienos centre daug pigesnis negu valstybinėse globos institucijose. Dienos centruose yra i?vystytas savanori?kas darbas,- ?alia profesionalių socialinių darbuotojų dirba ir savanoriai ? auk?tųjų mokyklų studentai, pedagogai, menininkai.